Втори ключов етап

Продължителност: 7 месеца

През този етап бе проведено повърхностно нанасяне на разработените забавители на горене върху хартия и вълнообразен картон и бе избран оптимален състав за промишлена реализация през следващия етап. Опаковките от вълнообразен картон, с повърхностно нанесен оптимален състав на забавителя на горене, са с най-добри показатели по отношение на огнезащитни свойства, коефициент на димоотделяне, физико-механични и екологосъобразни свойства – лесни за рециклиране и биоразложими.