Обща информация

Развитието на целулозно - хартиената, издателската и полиграфическата индустрия зависи от въздействието на множество фактори - пазарите; суровинна база; внедряването на научни постижения в практиката; развитието на горското стопанство и грижите за горските масиви; държавната политика, касаеща сектора; качеството на инфраструктурата; екологичните изисквания; наличието на външни пазари и други. Към тази промишленост се отнасят производствата на хартия, целулоза, картон, велпапе и други продукти, които широко се използват в бита и стопанската дейност на хората. В тази връзка отрасълът има голямо социално-икономическо значение, поддържа тесни производствени връзки с много други отрасли и зависи силно от фактора „потребление”.

В сектора на целулозно - хартиената промишеленост в Р. България в най- голяма степен е застъпено производството на вълнообразен картон и опаковки от него.

Опаковките от вълнообразен картон, използвани за транспортиране на стоки са лесно запалими, което е основен техен недостатък.

Рискът от възникване на пожар може да бъде намален чрез модифицирането на горимите материали като хартия и вълнообразен картон със забавители на горене с цел осигуряване на трудногоримостта им – трудно се запалват, тлеят или се овъгляват само под действие на външен източник на огън, но престават да горят след отстраняването му. Забавителите на горене намаляват скоростта на разпространяване на огъня, на отделената топлина и дим, ограничават разпространението при вече разгърнат пожар и по този начин предоставят достатъчно време за евакуация.

Дейностите по проекта се провеждат в рамките на две календарни години на пет етапа.

Ефекти, генерирани в проекта „Технология за производство на биоразложими опаковки от огнезащитен картон: